Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do17 hodin v den nástupu. Do té doby se pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a klíč odevzdat správci penzionu,který provede zběžnou kontrolu pokoje.
Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.
      V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně. Hostům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
      Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.
      V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
     Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel  právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.
Ubytovací řád je platný od 1.7.2008.